Přeskočit navigaci

Výsledky inspekční činnosti

Ve školním roce 2018/2019 proběhla inspekce ve dnech 11.–13. června 2019 se zaměřením na činnost lycea (1. rok činnosti, 2 měsíce v nových prostorách)

--------------------------------------------

 

Ve školním roce 2013/14 proběhla inspekce ve dnech 14.–16. dubna 2014.

Z inspekční zprávy:

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů (závěr)

  Rovný přístup při přijímání ke vzdělávání, při zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce v průběhu vzdělávání i školní poradenství jsou na požadované úrovni. Podmínky materiální, finanční a personální umožňující škole realizovat školní vzdělávací programy na požadované úrovni. Oblast řízení školy a partnerství se zákonnými zástupci jsou příkladem dobré praxe.
Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům (závěr)

  Školní vzdělávací programy jsou v souladu se závaznými dokumenty MŠMT. Organizace a průběh vzdělávání ve vztahu k naplňování školních vzdělávacích programů jsou příkladem dobré praxe. Účinná podpora rozvoje osobnosti žáků a funkčních gramotnosti žáků je na požadované úrovni. Podpora rozvoje sociální gramotnosti je na vynikající úrovni.

Závěry

 • Řízení školy a partnerství - týmová spolupráce pedagogických pracovníků školy a intenzivní komunikace se zákonnými zástupci dětí a žáků kladně ovlivňují průběh vzdělávání.
 • Účinná podpora rozvoje osobnosti žáků - velmi dobrý vztah učitelů k žákům, příjemné klima ve třídách a struktura výuky vytvářejí vhodné podmínky pro vzdělávání.
 • Vynikající výsledky v cizích jazycích.
 • Vedení žáků k zážitkům toho, jak věci fungují a k jejich samostatnému poznávání, napomáhá získávání potřebných kompetencí a podporuje rozvoj gramotnosti.
 • Systematické a průběžné hodnocení individuálních výsledků vzdělávání žáků, zejména individuálního pokroku, prezentace výsledků.
 • Kvalitní úroveň předškolního vzdělávání všestranně rozvíjí osobnost dětí, vytváří velmi dobré předpoklady pro jejich další vzdělávání: rozvoj přírodovědné gramotnosti, podpora sociální gramotnosti, prosociálních činností, příkladná spolupráce se zákonnými zástupci, velmi pozitivní klima, vysoké osobní nasazení pedagogických pracovnic

Inspekční zpráva 2014 (formát PDF, 1600 kB)

Inspekční zpráva 2014, protokol (formát PDF, 870 kB)

Inspekční zpráva 2014, dodatek (formát PDF, 125 kB)

--------------------------------------------

 

Ve školním roce 2008/09 proběhla inspekční činnost ve dnech 9.–11. června 2009. Účelem bylo získávání a analýza informací o vzdělávání dětí a o činnosti školy. Inspekční tým hodnotil podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytovaného naší školou, naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.

Z hodnocení ČŠI vyplývá:

 • Škola cílevědomě uplatňuje rovný přístup ke vzdělávání, usiluje o vyrovnání vzdělávacích příležitostí, zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivců.
 • Vedení školy je efektivní. Jeho základy tvoří promyšlená pravidla, otevřená komunikace a týmová spolupráce učitelů.
 • Škola má všestranně velmi dobré podmínky pro svou činnost, vzdělávání se uskutečňuje v bezpečném prostředí.
 • Průběh vzdělávání podporuje všestranný rozvoj osobnosti žáků.
 • Spolupráce s partnery je v prvním roce existence školy nadstandardní a významně pomáhá rozvoji školy.
 • Vzdělávání výrazně podporuje rozvoj klíčových kompetencí. Škola usiluje o vyvážený rozvoj rozumových, kreativních, uměleckých, praktických a sociálních dovedností.
 • Škola sleduje úspěšnost žáků průběžně, cíleně a systematicky.
 • Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol. Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zásadami a cíli školského zákona, výuka probíhá na základě platných učebních dokumentů.
 • Vstřícné klima školy podporuje pozitivní mezilidské vztahy a žádoucí společenské postoje.
 • Škola využívá finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Pro účely poskytování dotací ve smyslu zákona o poskytování dotací soukromým školám inspekce hodnotí činnost školy jako lepší než průměrnou.
Inspekční zpráva 2009 (formát PDF, 990 kB)

© 2001–2024 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑