Přeskočit navigaci

Naposledy upraveno 20. 6. 2022 v 12:41.

Waldorfské lyceum v Českých Budějovicích

 • nestátní střední škola (obecně prospěšná společnost)
 • kvalifikovaní angažovaní učitelé
 • školné: 2.750 Kč za měsíc (33 tis. Kč za rok)
 • pro studenty ze vzdálených měst (Písek, Praha, Brno, ...)
  nabízíme internátní ubytování

Albert Einstein: "Cílem vzdělání musí být příprava samostatně jednajících a myslících jedinců, kteří vidí svůj největší životní cíl ve službě společenství. Nestačí někoho učit jenom určitému oboru. Je podstatné, aby student dokázal hodnoty chápat a zřetelně je pociťovat. Cílem má být, aby mladý člověk školu opustil ne jako specialista, ale jako harmonická osobnost. Jinak bude více připomínat dobře vycvičeného psa, než harmonickou osobnost."

 

Waldorfské lyceum svým studentům nabízí

 • vzdělávání zaměřené na celkový rozvoj osobnosti 
  vychází z vývojových potřeb mladých lidí, nabízí prostor pro utváření jejich individuality, podporuje aktivní a tvůrčí přístup k životu i okolnímu světu;
  umělecko-řemeslné činnosti jsou přirozenou součástí studia

 • široký vzdělanostní základ s důrazem na vnitřní motivaci
  otevírá cestu k celoživotnímu učení: nikoliv úzká specializace, nýbrž velice žádaná kompetence k odbornosti

 • výrazný mezinárodní rozměr studia
  studenti s odpovídajícími jazykovými znalostmi mohou absolvovat
  individuální zahraniční studijní pobyty (od 2. ročníku)

 • perspektivní vzdělávací model
  tento typ vzdělávání je podporován u nás i ve světě; vznik lycea podpořili významní regionální zaměstnavatelé v Jihočeském kraji

Stručná charakteristika vyučování

 • hlavní epochové vyučování: ranní dvouhodinový blok
 • ostatní (mimo-epochové) vyučování: běžné 45-minutové vyučovací hodiny
 • odpolední umělecké a praktické epochové vyučování
 • praktika

Hlavní epochové vyučování zahrnuje hlavní předměty - český jazyk, matematika, dějepis, fyzika, chemie, biologie, zeměpis - a je pro celou třídu v 1. - 3. ročníku společné. V ranním dvouhodinovém bloku se vyučuje vždy jeden z těchto předmětů obvykle po dobu 3-4 týdnů.

Ostatní (mimo-epochové) vyučování zahrnuje jednak předměty, které jsou také společné pro celou třídu - cizí jazyk I (angličtina) a cizí jazyk II (němčina), občanská nauka, estetická výchova, tělesná výchova, výpočetní technika, cvičné hodiny českého jazyka a matematiky -, a dále pak předměty podle zvoleného studijního zaměření (od 2. ročníku se studenti podle zaměření dělí do skupin).

Odpoledne probíhají společně pro všechny žáky v rámci výběrových předmětů různé umělecké a odborné kurzy. Zde se v průběhu studia budou střídat témata jako malování, modelování, eurytmie (umělecká pohybová výchova), tvořivá dramatika, práce se dřevem, s kovem, základy technologie, informatika, deskriptivní geometrie, laboratorní cvičení z biologie apod.

 V každém ročníku absolvují všichni žáci zpravidla dvoutýdenní praktikum:

 • 1. ročník: praktikum zeměměřické
 • 2. ročník: praktikum ekologické
 • 3. ročník: praktikum sociální
 • 4. ročník: praktikum profesní

 V každém ročníku je dále 3 - 4týdenní rezerva, využitelná pro:

 • jazykové výměnné pobyty v zahraničních školách
 • realizaci různých projektů a úprav učebního plánu podle potřeb školy.

 Ve 3. ročníku žáci také

 • uskuteční třídní studijní cestu (např. na téma historie umění)
 • nastudují třídní divadelní hru
 • vypracují dlouhodobou ročníkovou práci na zvolené téma
  (tato práce je jedním z podkladů k maturitní zkoušce).

STUDUJTE SE ZÁJMEM A POZNÁVEJTE SAMI SEBE!

Stručná charakteristika studia a přijímacích zkoušek

 • studijní obor: 78-42-M / 06 Kombinované lyceum
 • studium: denní, čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou
 • počet studentů v ročníku: 30
 • hodnocení studijních výsledků formou slovního hodnocení, neznámkujeme
 • absolvent: je připraven pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole
 • studijní zaměření: škola otevře v každém ročníku 2-3 zaměření v souladu se zájmem studentů a možnostmi školy, od 3. ročníku si student vybere zaměření:
  • přírodovědné (biologie, chemie, zeměpis, matematika, fyzika)
  • technické (matematika, fyzika, tech. kreslení, strojírenská technologie, tech. mechanika)
  • humanitní (profilové předměty: pedagogika, psychologie, základy společenských věd)

Podmínky přijetí: absolvování základní školy a splnění kritérií přijímacího řízení
Přijímací zkouška: strukturovaný rozhovor.
Přijímací zkouška platí v plném rozsahu i pro absolventy waldorfských základních škol.

 

 

© 2001–2023 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑