Přeskočit navigaci

Přijímací řízení - ARCHIV

 

První kolo přijímacího řízení do maturitního oboru

Waldorfská škola České Budějovice – mateřská škola, základní škola a střední škola o. p. s. v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“), a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

vyhlašuje konání přijímací zkoušky ke studiu na střední škole

do oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum,

čtyřleté studium, denní forma vzdělávání pro školní rok 2024/2025

 

Termín konání 1. kola jednotné přijímací zkoušky:

 • termín 12. 4. 2024
 • termín 15. 4. 2024

Náhradní termín:
Pokud se uchazeč nebude moci dostavit v prvním či druhém termínu ke konání testů, musí se písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů a bude konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu dne  29. a 30. dubna 2024 (1. a 2. náhradní termín).

Přihlášku do prvního kola přijímacího řízení je nutné doručit (elektronicky nebo písemně) od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024! 

Termín konání školní přijímací zkoušky:

 • Školní přijímací zkouška bude probíhat v termínu od 16. dubna do 23. dubna 2024.
 • Případný náhradní termín školní přijímací zkoušky je 25. dubna 2024.

Vyhlášení kritérií hodnocení přijímacího řízení

Podmínky přijetí

 • ukončené základní vzdělání
 • vykonání jednotné přijímací zkoušky
 • vykonání školní přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška obsahuje písemný test z matematiky a českého jazyka. Součet získaného bodového hodnocení z obou těchto testů bude vydělen součtem maximálního možného bodového hodnocení z obou těchto testů a vynásoben 60; výsledek se zaokrouhlí na celé číslo nahoru. Tento výsledek představuje počet bodů z jednotné přijímací zkoušky a tvoří 60% celkového hodnocení uchazeče.

Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkouška probíhá formou strukturovaného ústního pohovoru, který je zaměřen na obecné studijní předpoklady uchazeče a jeho motivaci ke studiu. Strukturovaný pohovor trvá maximálně 30 minut. Školní přijímací zkouška platí v plném rozsahu pro všechny uchazeče. Výsledek pohovoru tvoří 40% z celkového hodnocení uchazeče.

Strukturovaný pohovor se zaměřuje na:

 • rozhovor s uchazečem;
 • prezentaci vlastních zájmů a aktivit uchazeče, které dokumentují jeho hlubší zájem v libovolné oblasti.

Doporučení: Vzhledem k tomu, že váha hodnocení prezentace vlastních zájmů a aktivit je v rámci přijímacího řízení významná, doporučujeme, aby si uchazeči s sebou přinesli vše, co uznají za vhodné pro prezentaci svých hlubších zájmů. Může jít o písemné práce, výtvarné práce, praktické hudební ukázky apod. Je důležité připravit si také způsob prezentace vlastní žákovské práce. Úsilí investované do přípravy prezentace také vypovídá o míře motivace ke studiu na waldorfském lyceu.

 

Hodnotící kritéria školní přijímací zkoušky:

Prezentace vlastních zájmů a aktivit .. 0 – 20 bodů
rozhovor s uchazečem .. 0 – 20 bodů

Hodnotící kritéria přijímacího řízení:

Jednotná přijímací zkouška .. 0 – 60 bodů
Školní přijímací zkouška .. 0 – 40 bodů

Maximální počet získaných bodů je 100.

Přijetí ke studiu: Minimální počet bodů potřebný pro přijetí ke studiu je 60 bodů.

 

Povinné přílohy k 1. kolu přijímacího řízení

Uchazeč vloží do systému DiPSy, přinese nebo doručí poštou:

 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – 1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku;
 • převod slovního hodnocení do klasifikace – 1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku;
 • žádost uchazeče s dočasnou ochranou (o prominutí zkoušky z češtiny a matematiku v ukrajinštině);
 • doporučení příslušného poradenského zařízení pro případnou úpravu podmínek přijímacího řízení.

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • Podmínky v přijímacím řízení budou upraveny uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podle doporučení školského poradenského zařízení.
 • Takový uchazeč musí k přihlášce doložit doporučení příslušného poradenského zařízení.

Aplikace redukovaného pořadí:

Tzv. redukované pořadí se použije u uchazečů cizinců, kteří v souladu s právními předpisy nekonají test z ČJL. Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na základě výsledku v testu z MA. V datech výsledkové sestavy odpovídá položce „Pořadí žáka v rámci školy a oboru vzdělání podle dosažené procentní úspěšnosti v testu z MA“. Formálně tak uchazeč cizinec získá pro celkové hodnocení takové bodové hodnocení z jednotných přijímacích testů, jaké odpovídá pořadovému číslu jeho umístění v redukovaném pořadí. Jinými slovy, cizinec je zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo ČR, se promíjí na žádost státní test z českého jazyka (§20, odst. 4 školského zákon). Škola provede ověření znalostí českého jazyka před tříčlennou komisí rozhovorem. Rozhovor s uchazečem má 3 části: řízený rozhovor, čtení s porozuměním a popis obrázku. Uchazeč může z každé části získat maximálně 5 bodů. Maximální počet bodů za pohovor je 15 bodů. Hodnocení rozhovoru je „uspěl“ nebo „neuspěl“. Aby uchazeč uspěl, je nutné získat v každé části minimálně jeden bod a v součtu za všechny části pohovoru minimálně 8 bodů. 

Termín konání rozhovoru bude uchazeči zaslán společně s pozvánkou k přijímacímu řízení.

 

Postup v případě rovnosti bodů (rozlišovací kritéria)

V případě rovnosti bodů u dvou a více uchazečů, se bude postupovat podle těchto rozlišovacích kritérií. Budou uplatňována postupně, dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů.

 

 1. Větší celkový počet bodů získaných ve školní přijímací zkoušce.
 2. Větší počet bodů získaných ve školní přijímací zkoušce za prezentaci vlastních zájmů a aktivit.
 3. Pořadí preference školy na přihlášce.
 4. Lepší studijní průměr za 1. pololetí 9. ročníku.
 5. Lepší studijní průměr za 2. pololetí 8. ročníku.
 6. Lepší studijní průměr za 1. pololetí 8. ročníku.
 7. Los.

 

Pokud by jedno z těchto vysvědčení bylo za školní rok 2019/2020, nebude do hodnocení zahrnuto druhé pololetí školního roku 2019/2020, ale první pololetí tohoto školního roku bude započteno duplicitně.

 

Stanovení nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení:

78-42-M/06 Kombinované lyceum – 30 přijímaných uchazečů (1 třída)

 

 

V Českých Budějovicích dne 30. 1. 2024

Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy
Mgr. Kateřina Kozlová, zástupkyně ředitelky

 

 

© 2001–2024 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑