Přeskočit navigaci

Projekt založení Waldorfského lycea v Českých Budějovicích,
zakládání 2015 – 2016

Naposledy upraveno 16. 5. 2016 v 11:37.

Přejít na:

 

Rekapitulace nejdůležitějších událostí

Září 2015

30. 9. 2015 podává o. p. s. na Krajský úřad Jihočeského kraje žádost rozšíření o střední školu.

Žádost – průvodní dopis s přílohami (formát PDF, 327 kB)

V žádosti je apelováno na otevřenost k odborné, demokratické konstruktivní diskuzi, která by se měla uskutečnit dříve, než bude v této věci rozhodováno, aby spolu k jednacímu stolu zasedli lidé, kteří se v tomto kraji vážně a cílevědomě snaží v praxi rozvíjet školství.

Říjen 2015

Rodiče začátkem října píší a zasílají osobní dopisy hejtmanovi, členům Rady JčK a členům Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

20. 10. 2015 – Vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Hana Šímová, reaguje na dopisy rodičů a posílá jim pozvánku na jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost JčK.

Protože výzva k setkání a odborné diskuzi v původní žádost zůstala bez jakékoli odezvy, zasílá o. p. s. Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (VVVZ KÚ) znovu samostatnou žádost s výzvou k setkání.

Žádost – VVVZ KU (formát PDF, 184 kB)

23. 10. 2015 – zasedá Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.
Přestože na zasedání Výboru pozvání o. p. s. oficiálně nedostala, její zástupci na zasedání jdou.
O. p. s. nakonec dostává prostor 30 min, aby prezentovala svá stanoviska. O věcnou diskusi Výbor zájem nejeví, věcné dotazy nejsou.
Co je důležité – podařilo se docílit, že Výbor připustil, že obor „Kombinované lyceum“ v nabídce škol v Jihočeském kraji není (písemně doloženo v zápisu z jednání).
Závěr Výboru pro Radu JčK je přesto negativní – k založení nové školy se vyslovuje negativně ze stejných důvodů jako v roce loňském.

3. 11. 2015 – o. p. s. obdržela podklady a usnesení Výboru.
Po seznámení s těmito materiály se o. p. s. rozhodla vyjádřit nesouhlas s obsahem dokumentů, které mají sloužit jako podklad pro rozhodnutí Rady JčK, protože usnesení považuje za odborně nepodložené, nekompletní a zavádějící.
Na základě těchto skutečností o. p. s. oslovuje konkrétní členy Rady JčK, aby bod ve věci žádosti nebyl zařazen na jednání Rady 5. 11. 2015 a aby byl projednán později. Snahou bylo zasáhnout přímo na jednání zastupitelstva, což se ale později ukázalo jako nemožné.

Zástupci o. p. s. se rozhodli i tak zúčastnit se zasedání Zastupitelstva JčK a ve vhodný okamžik oslovit přímo náměstkyni Stráskou. Ta byla požádána o řádné projednání našeho požadavku na Radě JčK.

Později se o. p. s. dozvěděla, že byla na Radě k bodu velká diskuse a roli v tom sehrály i desítky dopisů rodičů adresovaných přímo Výboru i všem radním a hejtmanovi. Rada vzala na vědomí nedoporučující stanovisko Výboru, které mělo být postoupeno MŠMT nejpozději k 30. 11. 2015.
Mnozí radní se prý nespokojili s materiály od Výboru. Z jejich strany prý vyvstalo několik otázek, a proto by s námi osobně chtěli projednat další postup jak tuto situaci řešit dál. Nakonec bylo rozhodnuto, že je třeba s o. p. s. pokračovat v dialogu. Tento úkol ale nepřipadl radnímu Vytiskovi (KSČM), který je zodpovědný za resort školství, ale úkol si vzal na starosti sám hejtman (resp. úřad hejtmana).

11. 11. 2015 – schůzka s hejtmanem Zimolou; Za Radu byla přítomna i náměstkyně Stráská.
Schůzka trvala přibližně hodinu a probíhala ve vstřícné atmosféře, představitelé Kraje projevili snahu hledat řešení.

Tento závěr vedl o. p. s. k rozhodnutí o dalším postupu, pokud budeme chtít otevřít lyceum k 1. 9. 2016. Obdobně jako měla o. p. s. snahu pracovat na osobní a odborné úrovni s Krajem, nyní bude pracovat i na MŠMT. Bude žádat osobní setkání s ministryní.

11. 11. 2015 – schůzka se zahraničními partnery v Kasselu;
Setkání zástupců hessenských waldorfských středních škol a vedoucími semináře pro vzdělávání středoškolských učitelů waldorfských lyceí, aby společně s Mgr. Kateřinou Kozlovou prodiskutovali záměr založení Kombinovaného lycea v Č. Budějovicích s tzv. „Německým oddělením“. Partneři z Německa se rozhodli podílet na tomto pilotním projektu a vznikl časový a personální plán, který by tento projekt nyní sledoval po stránce právní a praktické.

19. 11. 2015 – o. p. s. obdržela dopis od radního pro oblast školství JUDr. Tomeše Vytisky (KSČM),
ve kterém rekapituluje průběh projednání naší žádosti a odůvodňuje negativní stanovisko výboru a posléze i rady JčK.

vyjádření Vytisky – VVVZ KÚ (formát PDF, 95 kB)

Listopad – prosinec 2015

Snaha domluvit jednání na MŠMT s ministryní Valachovou.
Ministryně Valachová o. p. s. vzkázala, že by se ráda setkala, ale je pouze právník, proto navrhovala setkání s jejím 1. náměstkem Štechem, toho považuje za odborně kompetentního.

Na základě doporučení a kritérií Dlouhodobého záměru, která by umožnila žádost považovat za výjimku, proběhla osobní jednání na JHK (Jihočeská hospodářská komora) a dále s některými významnými zaměstnavateli v regionu. Z těchto jednání obdržela o. p. s. k projektu podpůrná stanoviska.

podpora lycea – rektor JU, výzva hejtmanovi a Radě JčK (formát PDF, 605 kB)
podpora lycea – JHK (formát PDF, 33 kB)
Podpora lycea – Robert Bosch (formát PDF, 861 kB)
Podpora lycea – Groz-Beckert (formát PDF, 374 kB)
Podpora lycea – DfK Group (formát PDF, 246 kB)

2.2.2016 – jednání na MŠMT s náměstkem Štechem
Jednání bylo vstřícné a smysluplné. Pana náměstka přesvědčily především doplňující podklady a souhlasná stanoviska JHK a zaměstnavatelů. Tyto podklady považoval za podpůrné a doporučil o. p. s., aby byly oficiálně přiloženy ke spisu.
Tak se stalo k 4. 2. 2016 a byla podána žádost na MŠMT o doplnění podkladů k žádosti o zápis střední školy do rejstříku škol.

16. 2. 2016 – byl napsán dopis ministryni Valachové, v němž bylo vyjádřeno poděkování za setkání s náměstkem Štechem a také vyslovena podpora v jejím úsilí o zakotvení principů inkluzivního vzdělávání v českém školství.

16. 2. 2016 – Odbor vzdělávací soustavy Oddělení školského rejstříku MŠMT poslalo o. p. s. výzvu k seznámení se s podklady rozhodnutí po ukončení shromažďování podkladů rozhodnutí.

1. 3. 2016 se ředitelka o. p. s. Milena Vlčková na MŠMT seznámila s podklady. Ihned na místě se písemně k podkladům vyjádřila.
Vyjádření zřizovatele se týkalo konstatování nesouhlasu s formou a způsobem vypořádání všech podkladů, které byly k žádosti doplněny, a žádali jsme o jejich řádné vypořádání. Další stanoviska zřizovatele se týkala negativních vyjádření jednotlivých odborů. Zřizovatel o. p. s. nesouhlasil stejně jako v roce 2015 s jednostranným výkladem Dlouhodobého záměru Jihočeského kraje a MŠMT.

14. 3. 2016 obdržela o. p. s. zamítavé rozhodnutí MŠMT.

Rozhodnutní MŠMT (formát PDF, 8,4 MB)

16. 5. 2016

Tisková zpráva, JčK nedoporučil a MŠMT podruhé zamítlo vznik waldorfského lycea v ČB (formát PDF, 200 kB)

Iniciativa pro založení střední školy chce tuto situaci otevřeně řešit, proto pořádá v úterý 17. 5. 2016

  • od 11 hodin tiskovou konferenci v ZŠ waldorfské, M. Chlajna 23, 370 05 České Budějovice
  • od 15 hodin happening a "Slavnost pletení Májky" na nám. Př. Otakara II., průvod na diskusi
  • od 16 hodin veřejnou diskusi na téma "Proč nelze v současnosti ani v horizontu patnácti let založit novou střední školu?" v Riegrově ul. 51 v Českých Budějovicích.

K diskusi jsou přizvání zástupci odborné veřejnosti z několika krajů, absolventi základních i středních škol, zainteresovaní rodiče, občané, politici i úředníci Jihočeského kraje a média.
Moderátorem diskuse je odborný konzultant EDUin a publicista Tomáš Feřtek.

 

Zestručněný rozbor zamítavého rozhodnutí s komentáři

V zamítavém rozhodnutí jsou tato odůvodnění:

„MŠMT na základě uvedených ustanovení školského zákona posoudilo předloženou žádost a konstatuje, že žádost Základní školy waldorfské a mateřské školy České Budějovice o. p. s. se sídlem M. Chlajna 23, 370 05 České Budějovice o zápis střední školy do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2016 není v souladu s DZ ČR 2015-2020, a to v kapitole E. 1. Hlavní cíle změn ve školském rejstříku v letech 2015-2020 a není v souladu s DZ JČK, a to v části II Strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy.“

„Rozpor s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR nebo příslušeného kraje je podle §148 odst. 3 písm. a) školského zákona zákonným důvodem k zamítnutí žádosti.“

KOMENTÁŘ: Tento výklad ministerstva je jednostranný a lze ho chápat, že některé body školského zákona mají pro ministerstvo větší váhu než jiné. Zároveň si jednostranně vykládá i Dlouhodobý záměr ČR a v něm článek E o Strategii dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení, o který se ve svém zamítavém rozhodnutí také neustále opírá. Ministerstvo jednou nadřazuje školský zákon nad Dlouhodobý záměr ČR a nebo naopak, jak se mu to právě hodí. Pokud o. p. s. poukazuje na kritéria pro udělení výjimky, je pro ministerstvo důležitější školský zákon, a pokud poukazujeme na naše dodržení všech zákonných povinností a lhůt, je pro ministerstvo naopak rozhodující Dlouhodobý záměr.

Citace z Dlouhodobého záměru ČR:

„ (…) V oblasti středního vzdělávání (…) bude povolován zápis nové střední školy (…) jen ve výjimečných a odůvodněných případech (obory vzdělání technického nebo přírodovědného zaměření). Do struktury oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve střední škole nebo vyšší odborné vzdělání ve vyšší odborné škole může být nově zařazen nebo kapacitně posílen jen obor vzdělání, který bude odpovídat předpokládaným dlouhodobým budoucím potřebám trhu práce a podpořen odůvodněným stanoviskem zástupce sociálních partnerů (Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, Agrární komory).“

KOMENTÁŘ: Vzdělávací obor Kombinované lyceum nabízí přírodovědné i technické zaměření a profil absolventa kombinovaného lycea zcela vyhovuje požadavkům trhu práce a především absolventi tohoto oboru jsou schopni pružně reagovat na změny trhu práce. Významní zaměstnavatelé v Kraji dávají podněty Jihočeské hospodářské komoře na dobu následujících tří let. To ale někteří budoucí zaměstnanci ani nestihnou požadované specializované obory vystudovat. Není lepší vzdělávat takové žáky, kteří budou mít specializaci, ale i obecně odborné znalosti a dovednosti, aby mohli přirozeně reagovat na požadavky trhu práce?  

„Ministerstvo z údajů ze statistických výkazů a rejstříku škol a školských zařízení zjistilo, že v JčK je nabídka oborů vzdělání, které jsou svou charakteristikou a vzdělávacím obsahem blízké oboru vzdělávaní 78-42-M/06 Kombinované lyceum, dostačující. (…) Ve školním roce 2015/2016 se v JčK v oborech Technické, Přírodovědné, Ekonomické nebo Pedagogické lyceum vzdělává celkem 740 žáků. Celková kapacita těchto oborů vzdělání (…) představuje naplněnost 61 %. Přímo v Českých Budějovicích nebyl o obor vzdělání Technické lyceum dostatečný zájem, naplněnost nebyla ani 50 %. Obor vzdělání Přírodovědné lyceum (…) naplněnost není ani 30%.“

KOMENTÁŘ: Na základě statistických údajů o nenaplněnosti kapacit jiných lyceálních oborů v JČK a dvou konkrétních příkladů lyceálních oborů přímo v Č. Budějovicích ministerstvo rodičům –  plátcům daní – nepřímo říká, že musí platit za svobodné rozhodnutí dvakrát. Platí tedy i do kasy Jihočeského kraje na provoz nenaplněných středních škol. Proč musí zaplatit za neúspěšnou realizaci středních škol v JČK, které NIKDY reálně nedosáhnou celkové 100% kapacity?

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA - kapacita středních škol je ve zřizovacích listinách značně naddimenzována (cca 36-38 žáků na třídu). V dnešní době ovšem řediteli školy stačí ve třídě cca 25 žáků, aby měl dostatek finančních prostředků od státu na provoz školy. „Úřední kapacita škol“ je tedy umělá veličina, která nevypovídá o realitě. Přesto se s ní účelově operuje!

„V doplnění vyjádření KÚ JČK k žádosti je uvedeno – Jako doplnění přikládáme tabulky s údaji ze zahajovacích výkazů škol a také ze statistických tabulek za JČK. Obor vzdělání 78-42-M/06 Kombinované lyceum žádná střední škola v JČK nenabízí, ale jak přikládáme v tabulce, střední školy nabízí příbuzné obory vzdělání skupiny 78 Obecná příprava s dostatečnou kapacitou.“

KOMENTÁŘ: Tuto část odůvodnění zamítavého stanoviska ministerstvem lze chápat tak, že ministerstvo ani Jihočeský kraj nerozumí základnímu principu státem a zákonem uznaných oborů vzdělávání. Kdyby obor „Kombinované lyceum“ nebyl svébytný a specifický, pak by přeci nebyl zapsán NÚV (Národním ústavem pro vzdělání) do soustavy oborů vzdělání. Z toho vyplývá, že se ministerští i krajští úředníci domnívají, že v Jihočeském kraji sice není obor Kombinované lyceum zastoupen, ale nabídka ostatních vzdělávacích oborů „ve skupině 78“ to dětem vynahradí. Vlastně tím říká, je přeci jedno, jestli se žák učí šít boty nebo košili.
Boty a košile si jsou přeci obsahem blízké.

„Ministerstvo posoudilo potřebnost zápisu nové střední školy v JČK také z pohledu demografického. Ačkoliv se bude v JČK v nejbližších letech zvyšovat počet osob věkové kategorie 15-19 let, ani při dosažení maxima přibližně v roce 2026 nebudou hodnoty počtu osob kategorie 15-19 let zdaleka dosahovat hodnot jako v roce 2013. Z dlouhodobého hlediska je trend vývoje počtu osob věkové kategorie 15-19 let spíše klesající.“

KOMENTÁŘ: Díky statistickým údajům se střední školství v ČR tímto zcela zakonzervovalo na několik desítek let a demografická křivka se stává mantrou všech politiků a úředníků. Kdo z nich ale může tvrdit, co bude za tři roky nebo co bude skutečností v listopadu 2016 po krajských volbách? A tito lidé rozhodují svými Dlouhodobými záměry o budoucnosti našich dětí a našich vnuků?
Vracíme se snad před rok 1989 nebo dokonce kráčíme zpět k habsburskému pojetí školství?

„Orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, zkoumá, zda vůbec a v jakém rozsahu je případná činnost školy nebo školského zařízení, o jejichž zápis do rejstříku škol a školských zařízení se žádá, v souladu s potřebami a možnostmi vzdělávací soustavy ČR nebo příslušného kraje, a to s ohledem na demografický vývoj a vývoj na trhu práce apod. To znamená, že v případě zajištěného nesouladu žádosti s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR nebo příslušeného kraje je nezbytné, aby orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, žádost zamítnul i v případě, že by po formální i věcné stránce byla "v pořádku", tedy splňovala předepsané zákonné náležitosti.“

„…k námitce uvedené ve vyjádření k podkladům rozhodnutí, "že nebyly dostatečně vypořádány dokumenty, které byly dodatečně doručeny, tj. koncept mezinárodní střední školy, vyjádření JHK a vyjádření zaměstnavatelů", ministerstvo uvádí, že tyto dokumenty a skutečnosti v nich uvedené nemohou změnit důvod zamítnutí žádosti, tedy výše uvedený rozpor s DZ ČR 2015-2020 a DZ JČK.

 

Aktuální otázky o. p. s. k tématu:

  • Mají rodiče skutečně právo na svobodné rozhodnutí o vzdělávání svých dětí?
  • Proč vítězí pohodlnost a zvůle úředníků a politiků nad iniciativou početné skupiny občanů?
  • Proč nelze završit dlouhodobě úspěšné předškolní a základní vzdělávání vznikem střední školy?
  • Jak je možné omezovat svobodnou vůli občanů, kteří nejednají nezákonně a snaží se kvalitativně rozšířit nabídku středních škol v Jihočeském kraji?
  • Proč se cíleně Jihočeský kraj zbavuje svých aktivních občanů a nutí patnáctileté žáky odcházet ze svého rodiště a z Jihočeského kraje?
  • Jak lze v demokracii legálně dosáhnout záměru o. p. s.?

© 2001–2019 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑